Regulamin Usługi Fotobudka AI i Fotobudka

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Fotobudka AI (dalej “Usługa”) realizowanej przez firmę Fotki z Budki Maciej Gałązka, ul. Radomska 16/11, 02-323 Warszawa NIP: 5272207723

1.2 Usługa polega na wykonaniu zdjęć Uczestnikom eventu (“Użytkownicy”) oraz natychmiastowym przetwarzaniu zdjęć Użytkowników z wykorzystaniem technologii Faceswap realizowanej przez Partnera Usługodawcy (dalej “Partner”). 

1.3 Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.4 Klient odpowiada za posiadanie pełnych praw autorskich do obrazów źródłowych wykorzystywanych w Usłudze Faceswap lub za uzyskanie odpowiednich zgód na ich wykorzystanie.

2. Przetwarzanie danych

2.1 Usługa wykorzystuje zewnętrzne API Partnera do realizacji zamiany twarzy na zdjęciach. 

2.2 Przetwarzanie zdjęć odbywa się na serwerach wewnętrznych Partnera integracyjnego.

  1. Przechowywanie i usuwanie danych

3.1 Przeróbka zdjęć wymaga umieszczenia oryginalnie wykonanej fotografii Użytkowników na serwerze wewnętrznym Partnera w celu przetwarzania. Zdjęcia przechowywane są tam przez czas 5 min, po czym zostają trwale usunięte. 

3.2 Serwer przechowuje końcowy obraz po obróbce przez 7 dni przed jego usunięciem, umożliwiając dostęp do archiwum obrazów w celu pobrania i przekazania Klientowi.

3.3 Zarówno oryginalne zdjęcia Użytkowników, jak i zmienione obrazy nie zasilają zewnętrznych systemów AI,  ani nie są wykorzystywane do ćwiczenia algorytmów firm zewnętrznych. Przetwarzanie zdjęć odbywa się w środowisku zamkniętym Partnera.

4. Prawa autorskie

4.1 Usługodawca ani jego Partnerzy integracyjni nie roszczą sobie praw autorskich do przesłanych zdjęć. 

4.2 Prawa autorskie do przesłanych zdjęć oraz do przetworzonych obrazów pozostają przy Użytkowniku/Kliencie lub innej stronie trzeciej, jeżeli Usługodawca nie posiada praw autorskich do obrazów źródłowych.

5. Odpowiedzialność

5.1 Z zastrzeżeniem ust. 5.3 poniżej, Klient odpowiada za organizację Fotobudki zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa. 

5.2 Klient oświadcza, że jest uprawniony z tytułu praw własności intelektualnej do layoutów, które mogą posłużyć jako tła zdjęć wykonanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Fotobudki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5.3 Użytkownikowi zabrania się podejmowania w związku z korzystaniem Fotobudki działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania zdjęć wykonanych w ramach korzystania z Fotobudki w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Użytkownik w związku z korzystaniem z Fotobudki nie może zamieszczać: 

  1. Materiałów lub symboli sprzecznych z prawem, 
  2. Materiałów lub symboli naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, 
  3. Wyrażeń powszechnie uznawanych za naganne moralnie, lub społecznie niewłaściwe, oraz treści naruszających dobre obyczaje, 
  4. Materiałów i treści obscenicznych lub pornograficznych, 
  5. Materiałów i symboli propagujących przemoc lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne, 
  6. Treści naruszających zasady etykiety, 
  7. Danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest korzystanie z Fotobudki z użyciem cudzego adresu email oraz przesyłanie zdjęć wykonanych w Fotobudce na adres email nienależący do Użytkownika przesyłającego ww. zdjęcie. 

5.4 Użytkownik gwarantuje, iż w sytuacji gdy zdjęcia wykonane przez Użytkownika w Fotobudce, a następnie przesyłane przez niego na adres email Użytkownika, zawierały będą wizerunki osób trzecich towarzyszących Użytkownikowi, w tym małoletnich, będzie posiadał on zgodę ww. osób na wykorzystanie ich wizerunków lub ich przedstawicieli ustawowych w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie. 

5.5 Użytkownik Fotobudki zobowiązany jest do: a. Korzystania z Fotobudki w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym poszanowaniem prawa własności, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i dóbr osobistych osób trzecich, b. Niewykorzystywania Fotobudki do celów politycznych i komercyjnych, w tym do przesyłania przez Użytkownika niezamówionej informacji handlowej. 

5.6 Użytkownik uprawniony jest do wykorzystywania layoutów zdjęć udostępnionych w Fotobudce wyłącznie jako tła zdjęć wykonywanych w Fotobudce. 

5.7 Użytkownik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie lub w przypadkach, za które ponosi odpowiedzialność prawną. 

5.8 W razie nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przedstawiciele Klienta uprawnieni są do wyproszenia Użytkownika z Fotobudki oraz do odmowy wykonania przez Użytkownika zdjęć w Fotobudce. 

5.9 Klient uprawniony jest do skrócenia okresu wskazanego w § 1 ust. 1 bez wskazywania przyczyny. 

5.10 Klient informuje, że wprowadzone dane przez Użytkownika są usuwane i nie będą przechowywane ani przetwarzane w inny sposób, w tym dane osobowe Użytkownika. 

5.11 Klient zastrzega możliwość dochodzenia odpowiedzialności za szkody, za które odpowiada Użytkownik, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

6. Korzystanie z Fotobudki

6.1 Po dokonaniu wyboru layoutu (tj. tła zdjęcia) oraz akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien nacisnąć przycisk START wyświetlany na ekranie panelu dotykowego, a następnie od momentu naciśnięcia przycisku START do momentu wykonania zdjęcia Użytkownik ma 3 sekundy, w trakcie których powinien ustawić się, celem wykonania zdjęcia. 

6.2 Po wykonaniu zdjęcia zostanie ono automatycznie wyświetlone na ekranie panelu dotykowego, zainstalowanego w Fotobudce. Przetworzone zdjęcie, wykonane w Fotobudce Użytkownik będzie miał możliwość przesłać na swój adres e-mail (Użytkownik powinien wpisać ww. adres email przy użyciu klawiatury wyświetlanej na ekranie panelu dotykowego).

7. Postanowienia końcowe

7.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Usługi. 7.2 Usługa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Usługi.

 6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8. Kontakt

8.1 W razie pytań dotyczących regulaminu lub działania Usługi, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@fotkizbudki.pl

Niniejszy regulamin został ostatnio zaktualizowany dnia 04.05.2024

 

© Fotki z Budki 2024

Fotobudka Warszawa, Fotobudka na wesele

realizacja: estinet.pl

Menu